Podmínky použití platební brány

Podmínky použití online darovacího nástroje – platební brány Global payments

Platba daru on-line prostřednictvím platební brány Global Payments – informace pro dárce (podmínky použití)

Tyto informace vydává Diakonie ČCE, se sídlem Belgická 374/22, 120 00 Praha 2, IČ: 45242704 (dále jen „Diakonie ČCE“) jakožto obdarovaný prostřednictvím platební brány Global Payments.

Platební brána Global Payments

Systém Global Payments je tzv. on-line platební bránou, kdy dochází k převodu finančních prostředků za použité platební karty plátce nebo jiné platební metody, a to prostřednictvím sítě Internet (on-line) z účtu dárce na účet Diakonie ČCE. Diakonie ČCE využívá systém Global Payments jako jeden z prostředků pro účely generování finančních prostředků na svou veřejně prospěšnou neziskovou činnost.

Zabezpečení

Systém Global Payments je zabezpečeným šifrovaným systémem, při jehož využití se žádná třetí osoba v žádném případě nedostane k osobním údajům plátce (dárce) či k důvěrným informacím o jeho bankovním účtu, přihlašovacích údajích ani k informacím o jeho platebních kartách. Všechny tyto informace jsou přenášeny zabezpečenými datovými kanály. Více o systému Global Payments lze nalézt na www.globalpayments.cz.

Provozovatel

Provozovatelem platební brány Global Payments je společnost
GLOBAL PAYMENTS s.r.o., se sídlem V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, IČ: 04235452, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453. Právní vztah dárce – obdarovaný však vzniká mezi dárcem využívajícím systém Global Payments a Diakonií ČCE.

Poskytnutí daru, uzavření smlouvy

Prostřednictvím platební brány Global Payments dárce uzavírá s Diakonií ČCE darovací smlouvu ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena po zadání platebních údajů (částka daru, email plátce – dárce a identifikační údaje jeho platební karty) okamžikem potvrzení platby (kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ v systému Global Payments, tedy projevem vůle dárce darovat příslušný finanční obnos) – Diakonie ČCE tímto výslovně přijímá veškeré dary poskytnuté jí prostřednictvím systému Global Payments. Vzhledem k tomu, že v okamžiku odsouhlasení platby dárcem dochází k okamžitému převodu finančních prostředků, nevyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Analogická situace nastává i při výběru způsobu platby – převodem na účet Diakonie ČCE, kdy sice nedochází k okamžitému převodu finančních prostředků, ale zadáním svých údajů a výše daru dárce projevuje vůli darovat příslušný finanční obnos.

Dary mohou být poskytnuty některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci dárcovského nástroje Diakonie ČCE, jedná se o:

  1. platba převodem na účet Diakonie ČCE
  2. platba platební kartou on-line pomocí Global Payments

Poskytnutím daru dárce zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a dar poskytuje v souladu s nimi. Dárce tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo dar poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím daru zároveň dárce deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Dárce si je vědom, že mu poskytnutím daru nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Diakonie ČCE.

Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého daru si dárce může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“.

Finanční dar

Určení finančního daru je dáno účelem, na který je poskytován – na podporu činností Diakonie ČCE. Účel je uveden vždy na webové stránce, ze které dochází ke vstupu do systému Global Payments. Dárce neplatí za použití systému Global Payments žádné další poplatky – darovaná částka je konečnou sumou, která mu bude stržena z účtu.

Pravidelný finanční dar pomocí platební karty

Pokud dárce zvolí pravidelnou měsíční podporu pomocí platební karty, bude mu z ní automaticky jednou měsíčně strhávána zvolená fixní částka. Dárce si volí počet měsíců, po který chce obnos zasílat. Celková maximální darovaná částka je rovna násobku zvolené částky a počtu měsíců.

Dárce bude o založení opakované platby vyrozuměn emailem bezprostředně po založení platby.

Pokud chce dárce pravidelnou měsíční podporu ukončit, může tak učinit kdykoliv zasláním požadavku na adresu potvrzeniodaru@diakonie.cz.

Osobní údaje

S Vašimi údaji zacházíme s respektem, důvěrně a bezpečně. Více o naší politice ochrany Vašich údajů si můžete přečíst zde www.diakonie.cz/moje-udaje.