Pomáhejte s námi

Typy služeb

Přehledný seznam námi nabízených služeb.

Přehled námi nabízených služeb

Agentura domácí péče

Nejlépe se člověk uzdravuje ve svém domácím prostředí. Pokud stále potřebuje odbornou zdravotnickou pomoc, nabízí mu ji domácí ošetřovatelská péče. Kvalifikovaná zdravotní sestra provede úkony, jako jsou převazy, rehabilitace, infuze. To vše a mnohé další v klidu domova, přímo u klienta.

Azylové domy

Poskytuje střechu nad hlavou rodinám, které přišly o bydlení. Azylové domy zpravidla přijímají jen maminky (nebo otce) s dětmi, ale některé slouží i celým rodinám. Součástí služby je podpora dětí v přípravě do školy a podpora dospělých v tom, aby se postavili na vlastní nohy a rodina opět mohla bydlet ve svém. V Diakonii máme také Azylový dům pro lidi, kteří se stali oběťmi obchodu s lidmi, osobám vykořisťovaným na trhu práce a obětem trestných činů.

Čajovna

Čajovna je chráněné pracoviště, kde spolu s profesionály pracují lidé se zdravotním znevýhodněním.

Centra denních služeb

Ambulantní služba pro dospělé lidi s mentálním postižením a pro lidi s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo zdravotním postižením. Probíhá zde nácvik pracovních činností a sociálních dovedností, které posilují samostatnost a soběstačnost klientů. Poskytujeme zde základní sociální poradenství.

Chráněné bydlení

Každý chce žít ve vlastním. Chráněné bydlení to umožňuje i lidem se zdravotním či mentálním znevýhodněním. Žijí ve vlastních bytech, individuálně nebo ve skupině. K dispozici je jim trvalá asistence, která jim pomáhá s každodenním chodem domácnosti.

Chráněné dílny

Nabízí pracovní uplatnění osobám se zdravotním znevýhodněním v keramické, textilní a zakázkové dílně či při terénních úklidových pracích.

Chráněné pracoviště

Lidé se zdravotním či mentálním znevýhodněním by často rádi pracovali, ale na běžném pracovním trhu nemohou konkurovat. Řešení přinášejí chráněná pracoviště. Ta diakonická nabízí uplatnění například v gastronomii, keramických či nábytkářských dílnách, nebo například v úklidových službách. Lidé se zdravotním znevýhodněním tak získávají nejen výdělek, ale též pocit důstojnosti a užitečnosti.

Denní stacionáře

Stacionáře slouží seniorům, těžce nemocným lidem, nebo lidem s mentálním či zdravotním znevýhodněním. Zároveň pomáhají a odlehčují lidem, kteří o své blízké pečují. Díky stacionáři, který se přes den o klienty postará, tak pečující mohou například chodit do zaměstnání. Pracovníci stacionáře zajišťují klientům vše potřebné od hygieny, stravování, až po výchovný, vzdělávací nebo volnočasový program. Přes den jsou klienti ve stacionáři, odpoledne a večery tráví se svými rodinami.

Dětská skupina

Zajišťuje hlídání dětí rodičům, kteří pracují, nebo si práci hledají, případně se vzdělávají. Dětské skupiny přijímají i děti mladší tří let a výhodou je individuální přístup. Na patnáct dětí jsou v dětské skupině tři „chůvy“, jak se tu říká dospělým.

Dobročinný obchod

Dobročinné obchody dávají práci lidem s postižením, zároveň posílají do oběhu věci a oblečení z druhé ruky. Pokud zde nakupujete, dvakrát podpoříte dobrou věc: smysluplné zaměstnání pro lidi, kteří se z různých důvodů složitě uplatňují na běžném trhu práce, a zároveň menší zatížení naší planety další a další výrobu nových věcí. I ty starší mohou sloužit ještě mnoho let.

Dobrovolnická činnost

Každý umíme něco, co můžeme dát druhým. A každý, kdo je k tomu ochoten přidat něco ze svého času, se může stát dobrovolníkem. Dobrovolníci pomáhají s doučováním, doprovázejí lidi na vozíčku nebo nevidomé, podílejí se na veřejných akcích Diakonie. Napříč generacemi tvoří partu naladěnou na stejnou vlnu – dobrovolně pomáhat.

Domácí hospic

Jsou chvíle, kdy snaha vyléčit člověka za každou cenu ztrácí smysl. Smysl naopak má strávit závěrečný čas svého života v klidném prostředí, bez zbytečných bolestí, ve smíru se světem, obklopen rodinou a blízkými. Od toho jsou tu hospice a paliativní péče. Umírajícímu zajišťují co nevyšší kvalitu života až do konce, podpoří truchlící a pozůstalé.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Ani v dospělosti se lidé s vážnějším tělesným nebo mentálním znevýhodněním neobejdou bez trvalé pomoci druhých. Aby mohli žít co nejkvalitnější život, od toho jsou tu domovy pro osoby se zdravotním postižením. V prostředí co nejbližším běžným domácnostem může každý z obyvatel bydlet a rozvíjet své zájmy za pomoci zkušených pracovníků Diakonie. Spolupráce s rodinami, přáteli a odborníky je samozřejmostí.

Domovy pro seniory

Stáří je věkem křehkosti. Časem člověk potřebuje v každodenních činnostech pravidelnou pomoc druhé osoby. Proto jsou tu domovy pro seniory. Klademe v nich důraz na zajištění klidného, plnohodnotného a důstojného prožívání života. Vycházíme z dřívějších zvyklostí a přání seniorů. Sledujeme nejnovější odborné trendy a zvyšujeme svou profesionalitu.

Domovy se zvláštním režimem

Onemocnění, jako jsou Alzheimerova choroba a ostatní typy demence, vedou k tomu, že člověk postupně ztrácí orientaci v čase a prostoru. Potřebuje odbornou zdravotní i sociální péči a k tomu mnoho lásky a trpělivosti. Stále je osobností se svými potřebami a právy. Proto jsou tu domovy se zvláštním režimem, které zajišťují klidný a důstojný život i lidem s těmito nelehkými onemocněními.

Domy na půl cesty

Pokud děti a mladí lidé vyrůstají mimo stabilní rodinné prostředí, mívají po dosažení plnoletosti potíže se samostatností. Domovy na půl cesty jim nabízejí dočasné zázemí. Získají tu podporu a potřebný tréning dovedností pro samostatný život.

Doprovázení pěstounských rodin

Podporujeme pěstounské rodiny v tom, aby se svěřené děti mohly optimálně rozvíjet a usilujeme o vybavení náhradních rodičů dovednostmi potřebnými k tomu, aby tento úkol mohli dobře zvládnout.

Institut důstojného stránutí

Posláním Institutu důstojného stárnutí je kultivace pohledu na stárnutí, stáří a umírání a rozvoj služeb umožňujících důstojné stárnutí a kvalitní život v komunitě.

Internát

Pro žáky vzdělávacích zařízení, kteří nemohou do školy denně dojíždět, slouží internát. O děti se starají pedagogičtí pracovníci, kteří se snaží rozvíjet jejich komunikační a sebeobslužné dovednosti a vytvářet potřebné pracovní návyky.

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti

Pomáháme a podporujeme lidi s demencí a jejich rodiny.

Krizová pomoc

Každý se někdy může dostat do krizové situace, se kterou si již sám není schopný poradit. Pocity bezvýchodnosti, zoufalství, vyčerpanosti, bezmoci, osamělosti nebo akutní, velmi složitá, případně traumatická situace. V takových chvílích člověk potřebuje pomoc, podporu, porozumění, bezpečí. Od toho jsou tu centra krizové pomoci. Nabízejí naslouchání a odbornou radu, jak krizi začít zpracovávat.

Lůžkový hospic

Jsou chvíle, kdy snaha vyléčit člověka za každou cenu ztrácí smysl. Smysl naopak má strávit závěrečný čas svého života v klidném prostředí, bez zbytečných bolestí, ve smíru se světem, obklopen rodinou a blízkými. Od toho jsou tu hospice a paliativní péče. Umírajícímu zajišťují v lůžkovém zařízení co nevyšší kvalitu života až do konce, podpoří truchlící a pozůstalé.

Mateřská škola

Naše mateřská škola v Chebu se může pochlubit důstojným a moderním zázemím pro 48 dětí. Je rozdělena prostorově do dvou samostatných oddělení, z nichž každé se nachází v jednom patře budovy. Budova je plně bezbariérová. Umožňuje také individuální integraci dětí s postižením.

Nábytková dílna

Chráněné pracoviště, které se zaměřuje na renovaci drobného nábytku. Zaměstnává lidi s hendikepem a umožňuje jim dělat smysluplnou práci, která je baví.

Náhradní rodinná péče

Pomáháme dětem najít štěstí v nové rodině. Naši pracovníci pomáhají náhradním rodinám vytvářet bezpečné a harmonické prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Děti a mladí lidé, kteří nemají doma dobré zázemí, mohou trávit svůj čas značně rizikově. Například na ulici. Alternativou pro ně jsou nízkoprahové kluby. V bezpečném prostředí tu najdou potřebnou oporu a zázemí a mohou zde zdravě trávit svůj volný čas. Mohou si tu hrát, cvičit, tancovat, muzicírovat, svěřovat se svými problémy. Zkušení pracovníci jim samozřejmě pomohou i s přípravou do školy.

Odborné sociální poradenství

Člověk ve složité životní situaci se dnes může opřít o svá práva a nabízí se mu také různé možnosti řešení – pokud ovšem o nich ví a ví, jak je využít. Ne každý na to má vzdělání a rozhled. Proto jsou tu občanské poradny, které poradí například s tím, jak splácet dluhy, jak překonat sociální vyloučení, nebo jak se domoci spravedlnosti.

Odlehčovací služba pobytového typu

Kdo doma pečuje o někoho blízkého, ocitá se často v celodenním fyzickém i psychickém zápřahu. Aby si mohl odpočinout, vyrazit na dovolenou, vyřídit nutné záležitosti, aby si mohl dovolit třeba stonat, pomáhají mu odlehčovací služby. Pracovníci odlehčovací služby na dohodnutou dobu převezmou mimo domov v zařízení sociálních služeb veškeré povinnosti spojené s pečováním.

Odlehčovací služba terénní a ambulantní

Kdo doma pečuje o někoho blízkého, ocitá se často v celodenním fyzickém i psychickém zápřahu. Aby si mohl odpočinout, vyrazit na dovolenou, vyřídit nutné záležitosti, aby si mohl dovolit třeba stonat, pomáhají mu odlehčovací služby. Pracovníci odlehčovací služby na dohodnutou dobu převezmou veškeré povinnosti spojené s pečováním. Terénní služba probíhá přímo v přirozeném prostředí rodin, proškolení pracovníci dojíždějí za klienty do jejich domácího prostředí. V ambulantní formě za sociální službou dochází klienti sami. Tyto služby nabízí různé programy, aktivizační nebo vzdělávací činnosti.

Osobní asistence

Služba osobní asistence umožňuje seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, aby mohli žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí. Osobní asistent jim pomáhá dle dohody i několik hodin denně – doma i při pobytu mimo domov.

Osobní asistence ve školách

Umožňuje dětem a žákům s těžkým zdravotním postižením účastnit se plnohodnotným způsobem školního vyučování a ostatních aktivit, které škola nabízí.

Pečovatelská služba

Pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením, aby mohli žít ve svém domácím prostředí. Pečovatel pomáhá například při oblékání, osobní hygieně, při pohybu, zajištění jídla, při úklidu apod.

Peer program

Věnujeme se též práci v ulicích. Jsme k dispozici s nabídkou pomoci zájemcům ve věku 6-18 let. Cílem je navázat kontakt s neorganizovanými skupinami dětí a mládeže, kteří tráví většinu volného času na ulici, vyvolávají konflikty, mají problémy se zákonem nebo narušují veřejný pořádek.

Podpora samostatného bydlení

Dospělí lidé s duševním onemocněním, mentálním a zdravotním znevýhodněním mohou žít ve vlastním podle svých představ. Potřebují však podpořit. Jejich potřeby a otázky s nimi pravidelně konzultují pracovníci podpory samostatného bydlení. Pomáhají také při jednání na úřadech, při nakupování, při návštěvách u lékaře.

Poradna pro pečující a pozůstalé

Když je člověk náhle a nečekaně vystaven nutnosti pečovat doma o někoho blízkého, často si neví rady. Pochopitelně, pečování je řemeslo, které je třeba si osvojit. Poradny pro pečující a pozůstalé s tím komplexně pomohou: jak si požádat o příspěvek na péči, jak upravit byt, kde získat různé pomůcky. Samozřejmostí je i psychická podpora.

Praktická škola

Praktické školy by se daly přirovnat ke střednímu vzdělání pro lidi s mentálním znevýhodněním. Během školní docházky si prohloubí vědomosti, manuální dovednosti a pracovní postupy potřebné v každodenním životě. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky mohou absolventi najít uplatnění v sociálně terapeutických dílnách, případně na chráněných pracovních místech.

Program primární prevence

Komplexní dlouhodobý program, který skrze rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů má za cíl předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování a podporovat zdravý životní styl žáků a studentů.

Půjčování kompenzačních pomůcek

Náročnou domácí péči výrazně usnadní takzvané kompenzační pomůcky. Ulehčí zejména starost o lidi se sníženou schopností pohybu. Nákup vlastních kompenzačních pomůcek ovšem může nepříjemně zatížit rodinný rozpočet. Proto jsou tu půjčovny. Pomůcky lze za mírný popletek zapůjčit na dobu, kdy jsou doma potřeba.

Raná péče

Když se rodičům narodí miminko s postižením, může to pro ně být zvláště v prvních měsících a letech obrovská zátěž. Aby jim nepřerostla přes hlavu, jsou jim k ruce pracovníci služby nazvané ranná péče. Pomáhají rodině nalézt vnitřní zdroje, které umožňují vychovávat děťátko v přirozeném prostředí a při tom v co největší míře zachovat dosavadní způsob života.

Restaurace

Restaurace je chráněné pracoviště, kde spolu s profesionály pracují lidé se zdravotním znevýhodněním.

Školní družina

Ve školní družině vytváříme místo, kde si žáci před celodenní výukou i po ní mohou odpočinout a trávit volný čas.

Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje žákům školy přesnídávky, oběd a odpolední svačiny.

Služba půjčování kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením a poradenství

Pomocí elektronických, digitálních, technických komunikačních pomůcek a dalších metod umožníme lidem se zdravotním postižením co nejvyšší možnou míru sociální integrace a nezávislosti.

Služby následné péče

Následná péče pomáhá dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním zapojit se do společnosti. Přispívá k zotavení z duševní nemoci. Jde zejména o podporu v oblasti vztahů, v samostatnosti a ve schopnosti řešit zátěžové situace.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Nezaměstnanost, dluhy či špatné bytové podmínky představují to největší ohrožení pro rodinu a její celistvost. Nejhůře to dopadá na děti. Pracovníci sociálně aktivizační služby se proto snaží posílit rodiče tak, aby rodina zůstala i v nelehkých podmínkách pro dítě dobrým zázemím.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Pro lidi s vážným zdravotním omezením představují moderní technologie obrovskou pomůcku. Jen potřebují náležitě upravit na míru specifickým potřebám konkrétního člověka. Víte, že počítač se dá ovládat pouhým pohybem očí? To a mnohé další může zprostředkovat sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Sociálně terapeutické dílny

Je bezpečným a podpůrným místem, kde lidé s postižením mohou rozvíjet své pracovní dovednosti.

Sociální rehabilitace

Pro zvládání pokročilých úkonů nemusí být limitem ani mentální znevýhodnění. Lidé zvládnou samostatně bydlet, nakupovat, obstarávat platby za energie, jednat na úřadech. Jen k tomu potřebují delší a soustředěnější nácvik. Ten zajistí sociální rehabilitace.

Speciální škola

Povinné základní vzdělání zajišťují pro žáky s intelektuálním znevýhodněním speciální školy. Ty z Diakonie staví na individuálním přístupu, rodinném prostředí a zakládají si na tom, že neodmítají ani žáky ani s nejtěžšími typy handicapů.

Stop násilí

Program Stop násilí aktivně pracuje s agresí ve vztazích. Je tu pro ty, kteří svoji agresi již nezvládají a chtějí to změnit. Díky programu mohou bezplatně navštěvovat terapie, které jim pomohou zodpovědně a nenásilně řešit konflikty a emočně vypjaté situace.

Středisko pro zrakově postižené

Poskytujeme obecně prospěšné služby - zvukovou, braillskou a elektronickou knihovnu a pořádáme společná setkávání lidí se zrakovým postižením a jejich přátel.

Svépomocná skupina pečujících o osoby s demencí

Setkání svépomocné skupiny nabízejí rodinným pečujícím místo, kde mohou získat celou řadu informací o tom, jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe. Dále mohou účastníci získat odpovědi na konkrétní otázky a zároveň jsou setkání bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí.

Terénní ošetřovatelská služby

Nejlépe se člověk uzdravuje ve svém domácím prostředí. Pokud stále potřebuje odbornou zdravotnickou pomoc, nabízí mu ji domácí ošetřovatelská péče. Kvalifikovaná zdravotní sestra provede úkony, jako jsou převazy, rehabilitace, infuze. To vše a mnohé další v klidu domova, přímo u klienta.

Týdenní stacionáře

O vašeho blízkého s mentálním či kombinovaným znevýhodněním je postaráno od pondělí do pátku. Víkendy tráví s vámi ve vašem domácím prostředí.

Vyšetření paměti

Služba je primárně určená pro osoby nad 60 let a je založena na vyplnění baterie testů. Pomůže odhalit, zda je případně zjištěná porucha paměti v normě, nebo je už třeba potíže řešit s odborníky.

Vzdělávání

V Diakonické akademii nabízíme aktuálně více než 80 vzdělávacích kurzů z oblasti sociální práce. Naprostá většina z nich je akreditovaná MPSV.

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zajišťují profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytují poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení, zprostředkovávají informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání.